Szczepienie przeciwko grypie – dlaczego warto

Lekarze Centrum Medycznego Sante Clinic zachęcają do skorzystania ze szczepień ochronnych przeciwko wirusowi grypy.

W sezonie 2021/2022 szczepienia przeciwko wirusowi grypy w Sante Clinic wykonywane są na zasadach komercyjnych (odpłatnie) oraz bezpłatnie w ramach programu współfinansowanego przez Urząd Miejski w Sosnowcu (mieszkańcy Sosnowca w wieku 60-75 lat) lub w ramach programu Ministerstwa Zdrowia (m.in. osoby w wieku 75+, pracownicy ochrony zdrowia, farmaceuci, laboranci, nauczyciele akademiccy, służby mundurowe, pracownicy i pensjonariusze DPSów; a od 23 listopada – wszystkie osoby pełnoletnie).

Szczegółowych informacji na temat możliwości zaszczepienia się przeciwko grypie udziela Rejestracja Sante Clinic: tel. 32 292 48 47 lub 797 001 360.

Szczepienia odpłatne

Centrum Medyczne Sante Clinic realizuje szczepienia przeciwko wirusowi grypy m.in. na zasadach komercyjnych, czyli za odpłatnością. Ze szczepienia mogą skorzystać zarówno Pacjenci, którzy w Sante Clinic mają złożoną deklarację lekarza POZ, jak i pacjenci innych przychodni (także z innych miast i gmin). Szczepienie odbywa się po konsultacji lekarskiej.

Koszt szczepienia obejmuje szczepionkę oraz wizytę lekarską (kwalifikującą do szczepienia).

 

Osoby zainteresowane szczepieniem przeciwko wirusowi grypy prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją Sante Clinic – tel. 32 292 48 47 oraz 797 001 360.

Bezpłatne szczepienia dla mieszkańców Sosnowca w wieku 60-75 lat

Miło nam poinformować, że w Centrum Medycznym Sante Clinic realizowane są bezpłatne szczepienia przeciwko wirusowi grypy dla mieszkańców Sosnowca w wieku 60-75 lat (w ramach programu współfinansowanego przez Urząd Miejski w Sosnowcu). Szczepienia wykonywane są po wcześniejszej rejestracji osobistej lub telefonicznej, w terminie wskazanym przez Rejestrację.

Osoby zainteresowane szczepieniem przeciwko wirusowi grypy prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją Sante Clinic – tel. 32 292 48 47 lub 797 001 360.

Bezpłatne szczepienia - program Ministerstwa Zdrowia

Uwaga: od 23 listopada 2021 do bezpłatnych szczepień przeciwko grypie upoważnione są wszystkie osoby pełnoletnie.

 

Przed 23 listopada, zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia, Centrum Medyczne Sante Clinic realizowało bezpłatne szczepienia przeciwko wirusowi grypy w ramach programu Ministerstwa Zdrowia. Uprawnieni do skorzystania z bezpłatnego szczepienia były m.in. osoby w wieku 75+, pracownicy ochrony zdrowia, farmaceuci, laboranci, nauczyciele akademiccy, służby mundurowe, pracownicy i pensjonariusze DPSów.

Szczegółowy wykaz osób, którym przysługują bezpłatne szczepienia został opublikowany w komunikacie Ministerstwa Zdrowia 16 września 2021.  Zgodnie z tym komunikatem w sezonie 2021/2022 do bezpłatnych szczepień przeciw grypie uprawnieni byli:

1) osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;

2) osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;

3) osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;

4) nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;

5) studenci i doktoranci uczestniczący, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;

6) osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;

7) osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;

8) pacjenci:

a) zakładu opiekuńczo-leczniczego,

b) zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,

c) hospicjum stacjonarnego lub domowego,

d) oddziału medycyny paliatywnej;

9) osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;

10) osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznejinterwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

11) funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze;

12) Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;

13) osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

 

Osoby zainteresowane szczepieniem przeciwko wirusowi grypy prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją Sante Clinic – tel. 32 292 48 47 lub 797 001 360.

Kto i dlaczego powinien się zaszczepić

Kto powinien się zaszczepić?
Szczepienie przeciw grypie zalecane jest:

 • wszystkim osobom powyżej 6 miesiąca życia,
 • osobom z grupy najwyższego ryzyka powikłań i ciężkiego przebiegu grypy:
  • dzieci w wieku do 5 r. ż.,
  • osoby powyżej 55 lat,
  • pracownicy ochrony zdrowia,
  • osoby z chorobami przewlekłymi serca, płuc, nerek, wątroby, chorobami metabolicznymi (cukrzyca), neurorozwojowymi lub hematologicznymi.

 

Dlaczego warto się zaszczepić?
Szczepienie:

 • uczy organizm walczyć z wirusem grypy,
 • pozwala uniknąć przykrych objawów grypy (podwyższona temperatura, bóle głowy, mięśni i stawów, suchy męczący kaszel),
 • chroniąc przed grypą i jej powikłaniami podnosi odporność organizmu i wspiera jego walkę z innymi wirusami i bakteriami,
 • zmniejsza ryzyko powikłań pogrypowych,
 • ogranicza transmisję wirusa grypy i chroni osoby narażone na powikłania pogrypowe,
 • ogranicza koszty bezpośrednie związane z leczeniem choroby i jej powikłań,
 • ogranicza koszty pośrednie – związane z absencją w pracy i ograniczoną wydajnością,
 • zmniejsza ryzyko hospitalizacji lub/i zgonu w wyniku choroby i jej powikłań (szczególnie u osób starszych i chorujących przewlekle).

 

Najczęstsze powikłania pogrypowe:

 • u dzieci: zapalenie płuc, odwodnienie, problemy z zatokami i infekcje uszu, dysfunkcje mózgu (np. encefalopatia),
 • u osób z chorobami sercowo-naczyniowymi: zapalenie mięśnia sercowego, zawał serca, udar mózgu,
 • u osób z chorobami układu oddechowego: zapalenie płuc, zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) i astmy,
 • u diabetyków: ryzyko rozwoju kwasicy ketonowej, zapalenie płuc, oskrzeli, infekcje zatok ucha (mogące wymagać hospitalizacji).

To będzie potrzebne - ważne informacje i dokumenty

WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH SKORZYSTAĆ ZE SZCZEPIENIA:

 

 • Szczepienie poprzedzone jest wizytą u lekarza (wizyta kwalifikująca), odbywającą się bezpośrednio przed szczepieniem.
 • Przychodząc na szczepienie zabierz ze sobą:
  • okulary (jeśli używasz ich do czytania/pisania),
  • własny długopis,
  • maseczkę ochronną na nos i usta,
  • musisz także znać swój numer telefonu oraz numer PESEL.
 • Przy wejściu do przychodni zostaniesz poproszony o wypełnienie formularza związanego z koronawirusem (ankieta obowiązuje wszystkie osoby wchodzące do przychodni) oraz zdezynfekowanie rąk; obowiązuje również kontrolny pomiar temperatury.
 • Przed szczepieniem musisz także wypełnić ankietę o stanie zdrowia, podpisać zgodę na szczepienie oraz podpisać dokument udziału w programie szczepień.

 

Te dokumenty możesz pobrać i uzupełnić w domu:

 

 POZ AOS