INFORMACJA DLA PACJENTÓW W SPAWIE STANDARDU ORGANIZACYJNEGO TELEPORADY W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1395) informujemy że:

 

 • Centrum Medyczne Sante Clinic udziela teleporad drogą telefoniczną. 
 • Osobą udzielającą teleporadymoże być lekarz, pielęgniarka lub położna, stosownie do swoich uprawnień i zakresu świadczonych usług.
 • Termin udzielenia teleporady ustalany jest telefonicznie przez pracowników Rejestracji Sante Clinic (tel. 32 292 48 47, 32 269 07 36, 32 290 41 25, 32 290 41 26, 32 733 88 33). Połączenie telefoniczne z Rejestracją możliwe jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 19.00. Podczas telefonicznej rejestracji pacjenta Pacjent informowany jest o przewidywanym terminie (godzinie) udzielenia teleporady.
 • Potrzebę umówienia teleporady pacjenci mogą także zgłaszać za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie sante-cm.pl.
 • Teleporada jest realizowana nie później niż w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu zgłoszenia się Pacjenta do Świadczeniodawcy.
 • Teleporady udzielane są z numeru telefonicznego 32 307 07 06 (taki numer widoczny jest dla pacjenta, do którego dzwoni osoba chcąca udzielić teleporady).
 • Realizując teleporadę pracownik Sante Clinic udzielający teleporady kontaktuje się z pacjentem w ustalonych godzinach telefonicznie na wskazany przez pacjenta numer telefonu; drogą telefoniczną realizowany jest wywiad lekarski/pielęgniarski, którego efektem może być m.in. udzielenie porady, wystawienie e-recepty, wystawienie e-skierowania, wystawienie zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia, podjęcie decyzji o udzieleniu porady w trybie tradycyjnym/stacjonarnym. Udzielone świadczenie zostaje odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta.
 • Lekarz, pielęgniarka lub położna udzielają teleporady z zachowaniem warunków gwarantujących poufność rozmowy. Przed udzieleniem teleporady osoba udzielająca teleporady dokonuje weryfikacji tożsamości pacjenta, w szczególności na podstawie danych przekazanych przez samego pacjenta.
 • W przypadku gdy pacjent nie odbierze telefonu od osoby udzielającej teleporady (próba nawiązania kontaktu odbędzie się w ustalonych godzinach trzykrotnie, w odstępach nie mniejszych niż 5 minut), zostaje to odnotowane w dokumentacji medycznej Pacjeta; jednocześnie uznaje się, że pacjent zrezygnował z potrzeby skorzystania z teleporady, co oznacza, że teleporada zostaje anulowana, a osoba udzielającą teleporady nie podejmie kolejnej próby nawiązania kontaktu w ramach zgłoszonego wcześniej zapotrzebowania. W celu skorzystania z teleporady pacjent zobowiązany jest do ponownego kontaktu z Rejestracją i ustalenia nowego terminu teleporady.
 • W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta osoba udzielającą teleporady, w trakcie udzielania teleporady, może podjąć decyzję o potrzebie skonsultowania pacjenta w trybie porady stacjonarnej, fakt ten jest odnotowywany w systemie teleinformatycznym przychodni Sante Clinic, a pacjent zobowiązany jest do ponownego skontaktowania się z Rejestracją Sante Clinic i umówienia terminu wizyty
 • W trakcie teleporady Pacjent ma prawo wyrazić wolę osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.
 • Od 16 marca 2021 r. następujące świadczenia mogą być realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem:
  • świadczenia, w przypadku których pacjent lub opiekun ustawowy pacjenta nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady (nie dotyczy wystawiania – bez badania pacjenta – recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia lub zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, a także wydania zaświadczenia),
  • pierwsza wizyta, realizowana przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ,
  • świadczenia w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
  • świadczenia w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
  • świadczenia na rzecz dzieci do 6. roku życia (nie dotyczy porad kontrolnych, ustalonych w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego).
 • Osoba udzielająca teleporady ma dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta, w tym wyników badań lub innych dokumentów (np. wypisu ze szpitala), które pacjent może przed wizytą przesłać osobie udzielającej teleporady drogą mailową na adres: sekretariat@sante-cm.pl (w mailu należy podać imię i nazwisko pacjenta, datę planowanej porady/teleporady, imię i nazwisko osoby udzielającej porady/teleporady)
 • Osoba udzielająca teleporady informuje pacjenta o miejscu i zasadach realizacji zleceń badań dodatkowych (w tym w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych), na podstawie aktualnego wykazu Podwykonawców, dostępnego w siedzibie Sante Clinic, w tym na tablicach informacyjnych. Informacji o Podwykonawcach udziela także Rejestracja Sante Clinic. Wykaz dostępny jest również w postaci dokumentu elektronicznego – kliknij tutaj.
 • Osoba udzielająca teleporady informuje pacjenta o sposobie realizacji wystawionej e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, informując o kodzie e-dokumentu umożliwiającym jego realizację lub/i metodzie uzyskania tego kodu (np. kontakt z Rejestracją, skorzystanie z serwisu Internetowe Konto Pacjenta – w tym powiadomienie poprzez SMS lub email). 

 

O e-recepcie

E-recepta to elektroniczny odpowiednik tradycyjnej recepty.  Aby zrealizować e-receptę Pacjent musi posiadać tzw. kod recepty (czterocyfrowy), który wraz ze swoim numerem PESEL podaje pracownikowi apteki.

Kod recepty Pacjent otrzymuje w trakcie teleporady lub/i SMSem wysyłanym po jej zakończeniu.

Kod recepty widoczny jest także na Indywidualnym Koncie Pacjenta – można go sprawdzić logując się na konto lub – po wprowadzeniu do systemu swojego adresu e-mail lub numeru telefonu – otrzymując go w przesłanej automatycznie z systemu wiadomości e-mail/sms.

Do zrealizowania e-recepty wystarcza także kod paskowy, widoczny na e-recepcie w formie elektronicznej (widocznej na Internetowym Koncie Pacjenta lub w przesłanej wiadomości e-mail) lub na recepcie w formie papierowej, która może być pacjentowi wystawiona, jeśli zgłosi on taką potrzebę.

Wszystkie e-recepty wystawione po 31 grudnia 2019 r. ważne są przez 30 dni, chyba, że lekarz umieści na recepcie termin realizacji, który nie może być dłuższy niż 365 dni.
Wyjątki: Recepty na antybiotyki ważne są przez 7 dni. Recepty na środki odurzające i substancje psychotropowe ważne są przez 30 dni).

 

O e-skierowaniu

E-skierowanie to elektroniczny odpowiednik tradycyjnego skierowania. E-skierowanie może być wystawione na następujące świadczenia:

 • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, finansowane ze środków publicznych;
 • leczenie szpitalne, pod warunkiem, że szpital ma podpisaną umowę na realizację świadczeń opieki zdrowotnej;
 • badania : tomografia komputerowa (TK), rezonans magnetyczny (MR), badanie endoskopowe przewodu pokarmowego, badanie echokardiograficzne płodu oraz pozytonowa tomografia emisyjna (PET) – finansowane ze środków publicznych.

Kod e-zlecenia Pacjent otrzymuje w trakcie teleporady lub/i SMSem wysyłanym po jej zakończeniu.

Kod e-zlecenia widoczny jest także na Indywidualnym Koncie Pacjenta – można go sprawdzić logując się na konto lub – po wprowadzeniu do systemu swojego adresu e-mail lub numeru telefonu – otrzymując go w przesłanej automatycznie z systemu wiadomości e-mail/sms.

E-skierowanie może być pacjentowi wystawione w formie papierowej (wydruk e-skierowania), jeśli zgłosi on taką potrzebę.

 

O e-zleceniu na wyroby medyczne:

E-Zlecenie na wyrób medyczny może być wystawione w ramach teleporady przez uprawnionego pracownika opieki zdrowotnej (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza specjalistę, fizjoterapeutę, pielęgniarkę, położną). Pacjent otrzymuje numer zlecenia, który wraz z numerem PESEL umożliwia zakup potrzebnego wyrobu medycznego w sklepie medycznym lub w aptece, które mają umowę z NFZ.

Kod e-zlecenia na wyrób medyczny Pacjent otrzymuje w trakcie teleporady lub/i SMSem wysyłanym po jej zakończeniu.

Kod e-zlecenia widoczny jest także na Indywidualnym Koncie Pacjenta – można go sprawdzić logując się na konto lub – po wprowadzeniu do systemu swojego adresu e-mail lub numeru telefonu – otrzymując go w przesłanej automatycznie z systemu wiadomości e-mail/sms.

E-zlecenie na wyroby medyczne może być pacjentowi wystawione w formie papierowej (wydruk e-zlecenia), jeśli zgłosi on taką potrzebę.

 

O Internetowym Koncie Pacjenta

Szczegółowe informacje o tym, jak założyć i korzystać z Internetowego Konta Pacjenta znajdują się na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta.

 


Szczegółowa dokumentacja dotycząca standardu teleporady w ramach POZ Sante Clinic dostępna jest w siedzibie Sante Clinic.

Dokument opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1395).

 

KONTAKT ►

REJESTRACJA: 

32 292 48 47

 

Call Now ButtonZadzwoń
POZ AOS