Prawa pacjenta

Pobierz listę dokumentów

PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

Pacjent ma prawo wyboru lekarza specjalisty spośród świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie obowiązuje rejonizacja, wybór placówki medycznej realizującej świadczenia w ramach kontraktu z Funduszem jest dowolny.
Świadczenia w poradniach zakontraktowanych przez NFZ w ramach umowy Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) udzielane są na podstawie skierowania od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Pacjent ubiegający się o udzielenie świadczenia ma obowiązek przedstawić dowód ubezpieczenia zdrowotnego (Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub każdy inny dokument, potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej). Brak dowodu ubezpieczenia zdrowotnego nie może być jednak podstawą do odmowy udzielenia świadczenia w stanie nagłym.

PORADY UDZIELANE PRZEZ TELEFON

Godziny udzielania porad telefonicznych

Porady telefoniczne są realizowane w trakcie godzin pracy lekarza, zgodnie z harmonogramem pracy.

Numery telefonu: 32 269 07 36, 32 292 48 47, 32 290 41 25

ŚWIADCZENIA UDZIELANE ZE SKIEROWANIEM

Świadczenia w poradniach zakontraktowanych przez NFZ w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) udzielane są na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć czy szpitalnego oddziału ratunkowego.

ŚWIADCZENIA UDZIELANE BEZ SKIEROWANIA

Skierowanie nie jest wymagane do poradni: ginekologiczno-położniczej, onkologicznej, psychiatrycznej, dentystycznej oraz wenerologicznej.

Kto jest obsługiwany poza kolejnością?

 • zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • kobiety w ciąży (od 01.01.2017)
 • świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 01.01.2017)
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017)
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018)
 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (od 30.10.2018)

Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Pierwszeństwo w korzystaniu z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych ustawowo nie ogranicza się wyłącznie do tzw. pierwszych wizyt – obejmuje ono cały proces leczenia pacjenta.

Kierowanie na badania diagnostyczne

Badania diagnostyczne, na które kieruje lekarz specjalista, należy wykonać na podstawie skierowania w miejscu wskazanym przez lekarza. Na badania kosztowne (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne – ASDK), takie jak rezonans czy tomografia, również kieruje lekarz z poradni specjalistycznej, jednak pacjent może je wykonać w wybranej przez siebie pracowni czy zakładzie diagnostycznym, z którymi NFZ podpisał odrębne umowy. O potrzebie kierowania na badanie decyduje lekarz.

Kierowanie do innego specjalisty

Lekarz specjalista może skierować pacjenta do innego lekarza specjalisty. O taką konsultację może wystąpić do lekarza prowadzącego także sam pacjent. W przypadku kierowania pacjenta z jednej poradni specjalistycznej do innej, jako badania wstępne przekazywane są wyniki wszystkich wykonywanych badań.

Kierowanie do szpitala

W przypadku, gdy pacjent objęty leczeniem specjalistycznym wymaga leczenia szpitalnego, lekarz z poradni specjalistycznej dołącza do skierowania wyniki badań diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, umożliwiające potwierdzenie wstępnego rozpoznania.

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dla pacjentów, ich przedstawicieli ustawowych  oraz osób upoważnionych przez pacjentów Sante Clinic

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest Sante Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą przy Al. Wolności 6, 41-219 Sosnowiec (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@sante-cm.pl oraz numeru telefonu: 32 718 00 90.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ BĘDĄ WYKORZYSTYWANE PAŃSTWA DANE?

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celu:

 • Wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenia dokumentacji medycznej i realizowania innych obowiązków prawnych. Obowiązki te określa w szczególności ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wydane na ich podstawie rozporządzenia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 9 ust. 2 lit. h RODO)
  – „obowiązek prawny” oraz „realizacja celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienie opieki zdrowotnej”.
 • Zapewnienia realizacji praw pacjentów, w szczególności w zakresie udzielania informacji lub dokumentacji medycznej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c i art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  – „prawnie uzasadniony interes” oraz „obowiązek prawny”.
 • Dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z wykonywaniem działalności leczniczej lub też potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  – „prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń szczegółowo określa Kodeks cywilny.

Dodatkowo, za dobrowolnie wyrażoną przez pacjenta lub inną osobę zgodą, możliwe jest wykorzystywanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza wskazane powyżej podstawy, np. zgoda na wykorzystywanie wizerunku lub wykorzystywanie adresu e-mail do przekazywania informacji medycznych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”.

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

Podanie danych osobowych przez pacjenta w zakresie przewidzianym przepisami prawa (w szczególności imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, adres miejsca zamieszkania, PESEL) jest obowiązkowe (odmowa może wiązać się z brakiem możliwości wykonywania działalności leczniczej). W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 

JAK DŁUGO BĘDĄ WYKORZYSTYWANE PAŃSTWA DANE?

Dane osobowe będą wykorzystywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • Czas przechowywania dokumentów określony przepisami prawa (w przypadku dokumentacji medycznej wynosi on co do zasady 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu do dokumentacji).
 • Czas do momentu ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych.

JAK MOŻNA WYCOFAĆ ZGODĘ?

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

 

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do Administratora wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

KOMU SĄ PRZEKAZYWANE PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane osobowe mogą być przekazane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia i zapewnienia dostępności świadczeń zdrowotnych, podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora na podstawie zawartych umów (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze).

 

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD) za pośrednictwem adresu e-mail: iod@santeclinic.pl.

 

DODATKOWA INFORMACJA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH PRZEZ PACJENTÓW

Państwa dane osobowe zostały pozyskane za pośrednictwem pacjentów (lub ich przedstawicieli ustawowych). Administrator będzie je przetwarzać w zakresie wskazanym przez pacjentów (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe).

Zasady odbioru dokumentacji medycznej

 Dokumentację medyczną za życia pacjenta udostępnia się:

 • pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy,
 • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta (np. rodzicowi lub opiekunowi ustanowionemu przez sąd),
 • osobie upoważnionej przez pacjenta lub przedstawiciela ustawowego pacjenta.

 

Dokumentację medyczną po śmierci pacjenta udostępnia się:

 • osobie upoważnionej osobie upoważnionej przez pacjenta lub przedstawiciela ustawowego pacjenta,
 • osobie, która w chwili śmierci pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym,
 • osobie bliskiej pacjenta (w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa).

 

Obowiązkiem SANTE CLINIC jest dokonanie weryfikacji tożsamości oraz uprawnień osoby zwracającej się o dokumentację medyczną. W tym celu SANTE CLINIC może zwracać się do wnioskodawców o okazywanie:

 • dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowodu osobistego, paszportu, karty pobytu, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca) lub innego dokumentu publicznego, pozwalającego na jednoznaczną identyfikację (np. prawo jazdy, legitymacja szkolna dla osoby do 18. roku życia),
 • dokumentu potwierdzającego status wnioskodawcy jako osoby uprawnionej do otrzymania dokumentacji (np. upoważnienia pacjenta lub orzeczenia sądu, na podstawie którego wnioskodawca stał się przedstawicielem ustawowym pacjenta).

Odmowa okazania dokumentów pozwalających na potwierdzenie tożsamości lub uprawnienia wnioskodawcy jest równoznaczne z brakiem procedowania wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.

Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się na wniosek pacjenta, przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej, złożony w wybranej przez nich formie. SANTE CLINIC zachęca do skorzystania z gotowego wzoru.

Opłaty za kopię dokumentacji medycznej

Opłata za wydanie dokumentacji medycznej

 

Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanym co trzy miesiące przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Opłatę wnosi się gotówką lub kartą płatniczą w rejestracji SANTE CLINIC.

Opłaty nie pobiera się:

 • w przypadku, gdy pacjent, przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona składa pierwszy raz wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej w określonym zakresie,
 • w przypadku, gdy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się nieodpłatnie.

 

Opłata za wydanie dokumentacji medycznej

Podstawa prawna: art. 28 ust.2a w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. O Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art.24 ust.1 pkt.9 w zw. z ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

PO RAZ PIERWSZY W ŻĄDANYM ZAKRESIE PO RAZ KOLEJNY W ŻĄDANYM ZAKRESIE

PACJENT

PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY OSOBA UPOWAŻNIONA PACJENT PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY

OSOBA UPOWAŻNIONA

KSEROKOPIA (1 STRONA)

0,00 ZŁ

0,00 ZŁ 0,00 ZŁ 0,49 ZŁ 0,49 ZŁ

0,49 ZŁ

WYCIĄG (1 STRONA)

0,00 ZŁ

0,00 ZŁ 0,00 ZŁ 14,01 ZŁ 14,01 ZŁ

14,01 ZŁ

ODPIS (1 STRONA)

0,00 ZŁ 0,00 ZŁ 0,00 ZŁ 14,01 ZŁ 14,01 ZŁ 14,01 ZŁ

WYDRUK (1 STRONA)

0,00 ZŁ

0,00 ZŁ 0,00 ZŁ 0,49 ZŁ 0,49 ZŁ

0,49 ZŁ

ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

0,00 ZŁ

0,00 ZŁ 0,00 ZŁ 0,00 ZŁ 0,00 ZŁ

0,00 ZŁ

INFORMATYCZNY NOŚNIK DANYCH

0,00 ZŁ

0,00 ZŁ 0,00 ZŁ 2,80 ZŁ 2,80 ZŁ

2,80 ZŁ

(opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej dotyczą okresu: od 1 września  2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Okazanie dokumentów tożsamości

Przy rejestrowaniu pacjenta, składaniu wniosku o wydawanie dokumentacji medycznej lub w innych sytuacjach wymagających potwierdzenia tożsamości pacjenta (lub innej osoby), odwiedzającego SANTE CLINIC, mamy obowiązek potwierdzić, że dana osoba jest tą, za którą się podaje.

W celu weryfikacji tożsamości SANTE CLINIC ma zatem prawo żądać od pacjenta, osoby upoważnionej przez pacjenta lub innych osób okazania:

 • dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowodu osobistego, paszportu, karty pobytu, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca) lub
 • innego dokumentu publicznego, pozwalającego na jednoznaczną identyfikację (np. prawo jazdy, legitymacja szkolna dla osoby do 18. roku życia).

Podstawa prawna:

 • 23 ust. 2 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2020.849 t.j.),
 • 24 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),
 • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 czerwca 2015 r. (sygn. II OSK 2770/13).
KONTAKT ►

REJESTRACJA: 

32 292 48 47

 

Call Now ButtonZadzwoń
POZ AOS