Prawa pacjenta

Pobierz listę dokumentów

PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

Pacjent ma prawo wyboru lekarza specjalisty spośród świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie obowiązuje rejonizacja, wybór placówki medycznej realizującej świadczenia w ramach kontraktu z Funduszem jest dowolny.
Świadczenia w poradniach zakontraktowanych przez NFZ w ramach umowy Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) udzielane są na podstawie skierowania od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Pacjent ubiegający się o udzielenie świadczenia ma obowiązek przedstawić dowód ubezpieczenia zdrowotnego (Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub każdy inny dokument, potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej). Brak dowodu ubezpieczenia zdrowotnego nie może być jednak podstawą do odmowy udzielenia świadczenia w stanie nagłym.

PORADY UDZIELANE PRZEZ TELEFON

Godziny udzielania porad telefonicznych

Porady telefoniczne są realizowane w trakcie godzin pracy lekarza, zgodnie z harmonogramem pracy.

Numery telefonu: 32 269 07 36, 32 292 48 47, 32 290 41 25

ŚWIADCZENIA UDZIELANE ZE SKIEROWANIEM

Świadczenia w poradniach zakontraktowanych przez NFZ w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) udzielane są na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć czy szpitalnego oddziału ratunkowego.

ŚWIADCZENIA UDZIELANE BEZ SKIEROWANIA

Skierowanie nie jest wymagane do poradni: ginekologiczno-położniczej, onkologicznej, psychiatrycznej, dentystycznej oraz wenerologicznej.

Kto jest obsługiwany poza kolejnością?

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • Kobiety w ciąży (od 01.01.2017);
 • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 01.01.2017);
 • Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017);
 • Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018);
 • Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (od 30.10.2018).

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach oraz ze świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że:

 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących
 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia
 • w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.
 • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Pierwszeństwo w korzystaniu z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych ustawowo nie ogranicza się wyłącznie do tzw. pierwszych wizyt – obejmuje ono cały proces leczenia pacjenta.

Kierowanie na badania diagnostyczne

Badania diagnostyczne, na które kieruje lekarz specjalista, należy wykonać na podstawie skierowania w miejscu wskazanym przez lekarza. Na badania kosztowne (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne – ASDK), takie jak rezonans czy tomografia, również kieruje lekarz z poradni specjalistycznej, jednak pacjent może je wykonać w wybranej przez siebie pracowni czy zakładzie diagnostycznym, z którymi NFZ podpisał odrębne umowy. O potrzebie kierowania na badanie decyduje lekarz.

Kierowanie do innego specjalisty

Lekarz specjalista może skierować pacjenta do innego lekarza specjalisty. O taką konsultację może wystąpić do lekarza prowadzącego także sam pacjent. W przypadku kierowania pacjenta z jednej poradni specjalistycznej do innej, jako badania wstępne przekazywane są wyniki wszystkich wykonywanych badań.

Kierowanie do szpitala

W przypadku, gdy pacjent objęty leczeniem specjalistycznym wymaga leczenia szpitalnego, lekarz z poradni specjalistycznej dołącza do skierowania wyniki badań diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, umożliwiające potwierdzenie wstępnego rozpoznania.

Przetwarzanie danych osobowych

CO TO JEST RODO?

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza placówka przestrzega zasad określonych w RODO.

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest SANTE CLINIC Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Al. Wolności 6, 41-219 Sosnowiec, NIP: 644-30-84-594 Nasze dane kontaktowe: tel. (32) 266 00 04, e-mail: sante@mp.pl

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe uzyskane podczas rejestracji będziemy wykorzystywać w celu wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. Obowiązki te określają przepisy prawa regulujące działalność podmiotów leczniczych, w szczególności ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (zgodnie z art. 6 ust. lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO).

Podanie wszystkich danych zawartych w deklaracji NFZ jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych. Odmowa ich podania uniemożliwi udzielenie tych świadczeń przez naszą placówkę.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przez okres, w którym przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakazują nam przechowywać dokumentację medyczną. W zależności od rodzaju dokumentacji będzie to czas nawet do 30 lat.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o:

 • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
 • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
 • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

 • innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
 • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielanie przez naszą placówkę świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu medycznego);
 • innym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. laboratoriom medycznym)

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@dpo24.pl.

Zasady odbioru dokumentacji medycznej

Dokumentację medyczną za życia pacjenta udostępnia się:

 • pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, na podstawie dowodu tożsamości lub dokumentu ze zdjęciem.
 • przedstawicielowi ustawowemu
 • rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia, na podstawie aktu urodzenia dziecka i dokumentu tożsamości.
 • opiekunowi ustanowionemu przez sąd, na podstawie orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym) i dokumentu tożsamości
 • osobie upoważnionej przez pacjenta, na podstawie upoważnienia oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Wnioski można składać pisemnie i ustnie w SANTE CLINIC w godzinach pracy.

Osoba uprawniona do odbioru dokumentacji medycznej jest zobowiązane do:

 • okazania dokumentu tożsamości
 • oświadczenia podpisem na wniosku faktu odebrania dokumentacji medycznej.

Odpłatność

 • Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanym co trzy miesiące przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 • Opłatę wnosi się gotówką lub kartą płatniczą w rejestracji SANTE CLINIC

 Opłaty nie pobiera się:

 • w przypadku gdy pacjent lub osoba upoważniona składa pierwszy raz wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej w określonym zakresie.
 • w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

 

Opłaty za kopię dokumentacji medycznej

Opłata za wydanie dokumentacji medycznej

Podstawa prawna: art. 28 ust.2a w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. O Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art.24 ust.1 pkt.9 w zw. z ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Kserokopia dokumentacji medycznej pacjenta wydawana jest tylko na wniosek pacjenta w terminie do 3 dni roboczych:

PO RAZ PIERWSZY W ŻĄDANYM ZAKRESIEPO RAZ KOLEJNY W ŻĄDANYM ZAKRESIE

PACJENT

PRZEDSTAWICIEL USTAWOWYOSOBA UPOWAŻNIONAPACJENTPRZEDSTAWICIEL USTAWOWY

OSOBA UPOWAŻNIONA

KSEROKOPIA (1 STRONA)

0,00 ZŁ

0,00 ZŁ0,00 ZŁ0,35 ZŁ0,35 ZŁ

0,35 ZŁ

WYCIĄG (1 STRONA)

0,00 ZŁ

0,00 ZŁ0,00 ZŁ10,04 ZŁ10,04 ZŁ

10,04 ZŁ

ODPIS (1 STRONA)

0,00 ZŁ0,00 ZŁ0,00 ZŁ10,04 ZŁ10,04 ZŁ10,04 ZŁ

WYDRUK (1 STRONA)

0,00 ZŁ

0,00 ZŁ0,00 ZŁ0,35 ZŁ0,35 ZŁ

0,35 ZŁ

ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

0,00 ZŁ

0,00 ZŁ0,00 ZŁ0,00 ZŁ0,00 ZŁ

0,00 ZŁ

INFORMATYCZNY NOŚNIK DANYCH

0,00 ZŁ

0,00 ZŁ0,00 ZŁ2,00 ZŁ2,00 ZŁ

2,00 ZŁ

(opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej dotyczą okresu: od 01.09.2020 r. do 30.11.2021 r.)

Okazanie dokumentów tożsamości

W celu potwierdzenia tożsamości osób korzystających z naszych usług, prosimy o okazanie w Recepcji jednego z poniższych dokumentów:
• dowód osobisty,
• paszport,
• karta pobytu,
• legitymacja szkolna lub studencka,
• książeczka zdrowia dziecka.
W przypadku braku możliwości potwierdzenia tożsamości Pacjenta, zastrzegamy sobie prawo niewykonania usługi medycznej. Sprawdzanie tożsamości Pacjenta przy wykonaniu usług medycznych jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia o dokumentacji medycznej, Ustawą o ochronie danych osobowych.

POZ AOS