Podstawowa Opieka Zdrowotna jest realizowana w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowotnym lub prywatnie.

Nadrzędnym celem stawianym przed Podstawową Opieką Zdrowotną (POZ) jest dbałość o utrzymanie dobrego stanu zdrowia Naszych Pacjentów i ich Rodzin.  Aby należycie realizować ten cel w ramach POZ oprócz podstawowych badań lekarskich prowadzone jest również rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych lokalnych mieszkańców, wykrywanie czynników zagrażających ich zdrowiu, zapobieganie chorobom oraz wczesne wykrywanie zaburzeń w stanie zdrowia, a w konsekwencji ich leczenie, rehabilitacja i opieka nad chorymi. Bardzo ważnym elementem POZ jest promocja zdrowia obejmująca w szczególności propagowanie zdrowego stylu życia zarówno u dorosłych jak i u dzieci.

Ważnym zadaniem Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest udzielanie indywidualnych świadczeń profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych w zakładzie opieki zdrowotnej, jak również w miejscu wypadku lub nagłego zachorowania (w tym również w domu Pacjenta). Do zadań POZ należy także edukacja zdrowotna i aktywizacja Pacjentów oraz całej społeczności lokalnej do działania na rzecz własnego zdrowia i zdrowia rodziny oraz ochrony środowiska.

 

Zapisy do POZ.

Wszystkim Pacjentom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), udzielane przez lekarzy, pielęgniarki i położne Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania.

Pacjent ma prawo wyboru lekarza POZ, pielęgniarki i położnej środowisko - rodzinnej w poradniach posiadających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wybór następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji, w której wskazuje się na konkretnego lekarza, pielęgniarkę i położną. Ubezpieczonemu przysługuje prawo wyboru tylko jednego lekarza, pielęgniarki oraz położnej POZ. Pacjent nie ma obowiązku zapisywania całej rodziny do tej samej osoby.

 

Pobierz deklaracje  wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Deklaracje POZ NFZ

 

Zmiana lekarza, pielęgniarki, położnej środowiskowo – rodzinnej.

Ubezpieczony ma prawo wyboru (zmiany) lekarza, pielęgniarki, położnej POZ nie częściej niż dwa razy w roku. W przypadku wyboru nowego lekarza, pielęgniarki i/lub położnej POZ, ubezpieczony wypełnia u nowego świadczeniodawcy deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ. Zmieniając lekarza, pielęgniarkę, położną POZ, należy pamiętać o przekazaniu swojej dokumentacji medycznej nowemu świadczeniodawcy. Poprzedni opiekun jest zobowiązany do wydania na wniosek ubezpieczonego kopii lub odpisów dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego. Koszty wykonania kserokopii lub odpisu ponosi wnioskujący, w tym przypadku Pacjent.

Ubezpieczony ma ponadto prawo do informacji o zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych przez wybranego lekarza POZ lub zmianie miejsca zatrudnienia przez tego lekarza.

 

Opieka sprawowana przez lekarza POZ.

Do kompetencji lekarza POZ należy także wnioskowanie o leczenie uzdrowiskowe, niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Ponadto realizuje zadania z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia, jest odpowiedzialny za wykonywanie szczepień ochronnych w tym także szczepień u dzieci i młodzieży szkolnej oraz przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich (bilansów zdrowia). Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej decyduje o diagnostyce, sposobach leczenia, kierowaniu Pacjentów do poradni specjalistycznych, także o objęciu leczeniem szpitalnym.

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej Pacjent ma zapewniony dostęp do świadczeń zdrowotnych codziennie w godzinach od 8.00-18.00. 
W godzinach 18.00-8.00 w dni powszednie oraz całodobowo w: soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy, (w tym w uzasadnionych przypadkach także pomoc wyjazdową) świadczą placówki medyczne wymienione na załaczonej liście.
Świadczenia z zakresu dziennej i nocnej pomocy wyjazdowej udzielane są Pacjentom w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Lekarska dzienna i nocna pomoc wyjazdowa ma charakter pomocy doraźnej.

 

Pacjenci, którzy złożyli pisemne deklaracje wyboru lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej mają prawo do:

  • badania i porady lekarskiej,

  • bezpłatnych badań diagnostycznych niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej,

  • transportu sanitarnego w przypadkach stwierdzonej podczas wizyty domowej konieczności przewiezienia Pacjenta do szpitala, do poradni specjalistycznej lub na badanie diagnostyczne, a także w przypadku konieczności przewiezienia Pacjenta na konsultację w poradni specjalistycznej tam i z powrotem, gdy u Pacjentów występuje schorzenie zagrażające zdrowiu i życiu oraz dysfunkcje narządu ruchu uniemożliwiające korzystanie ze środków transportu publicznego,

  • skierowania w razie uzasadnionej potrzeby na konsultację specjalistyczną lub objęcie leczeniem szpitalnym. W tym przypadku lekarz POZ kierujący Pacjenta zobowiązany jest dołączyć do skierowania komplet badań diagnostycznych wykonanych w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania,

  • skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe w placówce działającej w oparciu o umowę z NFZ,

  • informacji o innych zakładach opieki zdrowotnej działających na podstawie umowy z NFZ,

  • bezpłatnych świadczeń zdrowotnych u innego niż wybrany w drodze deklaracji lekarza POZ, w przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia lub innej niezbędnej potrzeby zdrowotnej,

  • orzeczeń i zaświadczeń lekarskich wydawanych na życzenie ubezpieczonego, związanych z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem uczniów w zorganizowanym wypoczynku, a także zaświadczeń wydawanych dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.

 

Badania diagnostyczne w ramach POZ.

Lekarz POZ może w trakcie procesu diagnostyczno-leczniczego skorzystać z pomocy specjalistów wykonujących świadczenia medyczne w ramach poradni specjalistycznych.

Pacjent kierowany przez lekarza POZ do poradni specjalistycznej powinien mieć wykonane niezbędne dla danego schorzenia badania podstawowe zgodnie z obowiązującym zakresem POZ potwierdzające rozpoznanie.

Poradnia specjalistyczna w ramach konsultacji winna wykonać badanie diagnostyczne niezbędne lekarzowi specjaliście na koszt poradni specjalistycznej. Jeżeli chory pozostaje w przewlekłym leczeniu poradni specjalistycznej wszystkie badania diagnostyczne zleca i wykonuje poradnia specjalistyczna.

Jeżeli chory po konsultacji lekarza specjalisty nie wymaga przewlekłego leczenia w poradni specjalistycznej i wraca do leczenia w POZ to koszty dodatkowych badań laboratoryjnych i obrazowych znajdujących się w wykazie lekarza pierwszego kontaktu ponosi POZ. Jeżeli lekarz POZ lub lekarz specjalista kieruje chorego do szpitala musi go skierować z wykonanymi niezbędnymi badaniami podstawowymi dla danego schorzenia.

 

Podstawowa Opieka Zdrowotna


 

Copyright © 2016

Copyright © 2017 Sante-cm.pl

Designed by DronAir.pl

Polityka Prywatności

"Salus aegroti suprema lex - Zdrowie chorego najwyższym prawem" - Hipokrates

 

Centrum Medyczne Sante Clinic

 

Centrum Medyczne Sante Clinic

Rejestracja telefoniczna:

POZ tel. 32 269 07 36

 AOS tel. 32 292 48 47

E-rejestracja przejdź ⇒

Rejestracja telefoniczna:

POZ tel. 32 269 07 36

AOS tel. 32 292 48 47

E-rejestracja przejdź ⇒

Rejestracja telefoniczna: 

POZ tel. 32 269 07 36

AOS tel. 32 292 48 47

E-rejestracja przejdź ⇒

Gabinet lekarza

POZ


 

Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej


 

Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej