"Salus aegroti suprema lex - Zdrowie chorego najwyższym prawem" - Hipokrates

 

Centrum Medyczne Sante Clinic

 

Centrum Medyczne Sante Clinic

Rejestracja telefoniczna:

POZ tel. 32 269 07 36

 AOS tel. 32 292 48 47

E-rejestracja przejdź ⇒

Rejestracja telefoniczna:

POZ tel. 32 269 07 36

AOS tel. 32 292 48 47

E-rejestracja przejdź ⇒

Rejestracja telefoniczna: 

POZ tel. 32 269 07 36

AOS tel. 32 292 48 47

E-rejestracja przejdź ⇒

Gabinet lekarza

POZ


 

Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej


 

Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej


 

Pielęgniarska opieka długoterminowa


 

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych.
Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani świadczeniobiorcy przewlekle chorzy somatycznie i psychosomatycznie oraz psychicznie chorzy z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej, niezdolni do samoopieki i samo pielęgnacji, którzy w ocenie kartą oceny świadczeniobiorcy uzyskali od 0 do 40 punktów.
Warunkami objęcia świadczeniobiorcy pielęgniarską opieką długoterminową domową są:

 1. nieobjęcie opieką przez hospicjum domowe;

 2. nieobjęcie opieką przez inny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych;

 3. nieobjęcie opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie;

 4. niepozostawanie w ostrej fazie choroby psychicznej.

Świadczenia gwarantowane realizowane przez pielęgniarską opiekę długoterminową domową, są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny świadczeniobiorcy do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.
Oceny tej dokonuje się:

 1. w dniu skierowania świadczeniobiorcy do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego;

 2. na koniec każdego miesiąca – pielęgniarka opieki długoterminowej domowej.

Świadczenia gwarantowane realizowane przez pielęgniarską opiekę długoterminową domową obejmują:

 1. świadczenia udzielane przez pielęgniarkę, wizyty – nie mniej niż 4 razy w tygodniu, przy dostępności do świadczeń od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00 oraz w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy – w medycznie uzasadnionych przypadkach;

 2. przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samo pielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością;

 3. świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania;

 4. edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków jego rodziny;

 5. pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;

 6. pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji świadczeniobiorcy w domu.

Pacjentów do Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej domowej proszę zgłaszać do naszej przychodni pod numerami telefonów: kom. 515 183 637, (32) 292 48 47, (32) 269 07 36.

Copyright © 2016

Copyright © 2017 Sante-cm.pl

Designed by DronAir.pl

Polityka Prywatności