Warunki objęcia świadczeniobiorcy pielęgniarską opieką długoterminową domową

Warunkami objęcia świadczeniobiorcy pielęgniarską opieką długoterminową domową są:

  • nieobjęcie opieką przez hospicjum domowe;
  • nieobjęcie opieką przez inny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych;
  • nieobjęcie opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie;
  • niepozostawanie w ostrej fazie choroby psychicznej.

Świadczenia gwarantowane realizowane przez pielęgniarską opiekę długoterminową domową, są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny świadczeniobiorcy do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.

Oceny tej dokonuje się:

  • w dniu skierowania świadczeniobiorcy do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego;
  • na koniec każdego miesiąca – pielęgniarka opieki długoterminowej domowej.

Kontakt

Pacjentów do Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej domowej proszę zgłaszać do naszej przychodni pod numerami telefonów:

+48 515 183 637

+48 (32) 292 48 47

+ 48 (32) 269 07 36

Zadzwoń:

POZ
tel. 32 269 07 36, 32 290 41 25
tel. 32 290 41 26, 32 733 88 33

AOS tel. 32 292 48 47

POZ AOS